Help 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Help 400SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt, khô vằn, đạo ôn, đốm nâu/ lúa; thán thư/ hồ tiêu, hoa hồng, cà phê