Haohao 600WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Haohao 600WG

  • Hoạt chất: Pyraclostrobin 50g/kg + Metiram complex 550g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI
  • Đối tượng phòng trừ:

    thán thư/vải