Gtop 400EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Gtop 400EC

  • Hoạt chất: Propiconazole 200g/l + Tebuconazole 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Anh Dẩu Tiền Giang
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa