Galil 300SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Galil 300SC

  • Hoạt chất: Bifenthrin 50g/l + Imidacloprid 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện gié, bọ trĩ, rầy nâu/lúa