Fuquy 150EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fuquy 150EC

  • Hoạt chất: Fluazifop-P-Butyl (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV I TW
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/ sắn