Fozeni 250EW – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fozeni 250EW

  • Hoạt chất: Tebuconazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa