Fasta 160SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fasta 160SE

  • Hoạt chất: Cyhalofop butyl 100g/l + Ethoxysulfuron 5 g/l + Quinclorac 55 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng