Dobin 650WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dobin 650WP

  • Hoạt chất: Chorothalonil 600g/kg + Metalaxyl 50g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Việt Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rỉ sắt/ đậu tương