Detect 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Detect 50WP

  • Hoạt chất: Diafenthiuron (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện đỏ/ cam