Cygold 60GR, 95EC, 200EC, 225WP, 225EC, 445EC, 666EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cygold 60GR, 95EC, 200EC, 225WP, 225EC, 445EC, 666EC

Cygold 60GR, 95EC, 200EC, 225WP, 225EC, 445EC, 666EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 30g/kg (10g/l), (10g/l), (100g/kg), 100g/l, (5g/l), (600g/l) + Cypermethrin 10g/kg (30g/l), (150g/l), (25g/kg), (25g/l), (40g/l), (40g/l)+ Phoxim 20g/kg (55g/l), (40g/l), (100g/kg), (10g/l), (400g/l), (26g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    60GR, 445EC, 666EC: Sâu đục thân/ lúa95EC: Bọ trĩ/ lúa200EC: Sâu cuốn lá/ lúa225EC: rệp sáp/ cà phê225WP: Sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa