Cyat 525WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cyat 525WG

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/kg + Cyproconazole 75g/kg + Trifloxystrobin 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông Tín AG
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa