CocMan 69 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

CocMan 69 WP

  • Hoạt chất: Copper Oxychloride 39% + Mancozeb 30%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa