Ceo 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ceo 300EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 300g/l + chất an toàn Fenclorim 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ, lúa cỏ/lúa gieo thẳng