Thuốc trừ cỏ – Page 3 – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 2018.
Hiển thị 101-150 trong tổng 718 sản phẩm
Nhóm Hoạt chất Tên thương mại Đối tượng phòng trừ Tổ chức đăng ký
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron Methyl 10g/kg + Pyrazosulfuron Ethyl 100g/kg Rus-Sunri 110WP Cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH Việt Thắng
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron methyl 0.25g/kg (40g/kg) + Pretilachlor 1.75g/kg (360g/kg) Droper 2GR, 400WP cỏ/lúa gieo thẳng Công ty TNHH BMC
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron Methyl 3.5% + Propisochlor (min 95%) 15% Fenrim 18.5WP cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng Công ty CP BVTV I TW
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron Methyl 3.5% + Propisochlor (min 95%) 15% Fitri 18.5 WP cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng, lạc Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron Methyl 3.5% + Propisochlor (min 95%) 15% Pisorim 18.5WP cỏ/ lúa cấy Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron Methyl 3.5% + Propisochlor (min 95%) 15% Vitarai 18.5WP Cỏ/lúa cấy Công ty TNHH Việt Thắng
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron Methyl 40g/kg + Propisochlor 160g/kg Gradf 200WP cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty CP Nông dược Nhật Việt
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron Methyl 3% (30g/kg) + Quinclorac 33% (330g/kg) Cow 36 WP cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron Methyl 3% (30g/kg) + Quinclorac 33% (330g/kg) Sifata 36WP cỏ/ lúa gieo thẳng Guizhou CUC INC. (Công ty TNHH TM Hồng Xuân Kiệt, Quý Châu, Trung Quốc)
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron Methyl 3% (30g/kg) + Quinclorac 33% (330g/kg) Tempest 36 WP cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron Methyl 4% + Quinclorac 28% Quinix 32 WP cỏ/ lúa Công ty CP Nicotex
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron Methyl 6% + Quinclorac 34% Ankill A 40WP, 40SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron Methyl 50g/kg + Quinclorac 350g/kg Flaset 400WP cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH Nông dược HAI Quy Nhơn
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron Methyl 90g/l + Quinclorac 450g/l Newnee 540SC Cỏ/lúa gieo thẳng Công ty CP Nông dược Việt Nam
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron methyl 7% + Quinclorac 33% Laphasi 40WP Cỏ/lúa gieo thẳng Công ty TNHH MTV BVTV Long An
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron methyl 30g/kg (5%) + Quinclorac 330g/kg, (40%) Subrai 36WP, 45WP Cỏ/lúa gieo thẳng, lúa cấy Công ty TNHH Việt Thắng
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron methyl 95g/kg (7g/kg) + Quinclorac 5g/kg (243g/kg) Rocet 100WP, 250SC 100WP: cỏ/ lúa cấy 250SC: cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
Thuốc trừ cỏ Bensulfuron methyl 40g/kg + Quinclorac 560g/kg Mizujapane 600WP cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
Thuốc trừ cỏ Bentazone (min 96%) Basagran 480SL Cỏ/lúa gieo thẳng BASF Vietnam Co., Ltd.
Thuốc trừ cỏ Bentazone 10 % + Quinclorac 20 % Zoset 30 SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty CP BVTV I TW
Thuốc trừ cỏ Bentazone 200g/l + Cyhalofop butyl 50g/l + Quinclorac 200g/l Startup 450SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty CP Nông Việt
Thuốc trừ cỏ Benazolin-ethyl (min 95%) 300g/l + Quizalofop-P-ethyl 50g/l Shootbis 350EC cỏ/lạc Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
Thuốc trừ cỏ Benzobicylon (min 97%) Ang.tieuco 300SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH An Nông
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Camini 10SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty CP TST Cần Thơ
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Danphos 10 SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Domino 20 WP cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty CP BVTV Sài Gòn
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Faxai 10 SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty CP Nông nghiệp Asean Gold
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Horse 10SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH ADC
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Jianee 10SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty CP Jia Non Biotech (VN)
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Lanina 100SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Maxima 10 SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH - TM ACP
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Newmilce 100SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH An Nông
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Nixon 20WP cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty CP Nicotex
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Nofami 10SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH - TM Nông Phát
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Nomeler 100 SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVtV USA
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Nominee 10SC, 100OF 10SC: cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng 100OF: cỏ/ lúa gieo thẳng Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Nonee-cali 10WP, 100SC cỏ/ lúa gieo thẳng Cali - Parimex Inc
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Nonider 10SC, 30WP, 130WP 10SC, 130WP: cỏ/ lúa gieo thẳng 30WP: cỏ/ lúa cấy Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Sipyri 10 Sc cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH Adama Việt Nam
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Somini 10 SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Sunbishi 10SC cỏ/ lúa gieo thẳng Sundat (S) Pte Ltd
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium (min 93 %) Superminee 10 SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH TM Tân Thành
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium 100g/l + Cyhalofop butyl 200 g/l TTBye 300EC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH TM Tân Thành
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium 100g/l + Fenoxaprop-P-Ethyl 50g/l Morclean 150SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium 40g/l + Metamifop 100g/l Shishi 140SE cỏ/ lúa gieo thẳng Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium 50g/l + Pyrazosulfuron Ethyl 100g/l Nomesuper 150SC cỏ/ lúa gieo thẳng Cali - Parimex Inc.
Thuốc trừ cỏ Bispyriba-sodium 130g/kg + Pyrazosulfuron Ethyl 70g/kg Nomirius super 200WP cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty CP Hóa nông Mỹ Việt Đức
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium 70g/l + Quinclorac 180g/l Supecet 250SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty CP Khoa học Công nghệ cao American
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium 20g/l + Quinclorac 250g/l Newday 270SC cỏ/ lúa gieo thẳng Công ty CP Công nghệ hóa chất Nhật Bản Kasuta
Thuốc trừ cỏ Bispyribac-sodium 70g/kg + Quinclorac 430 g/kg Supernee 500WP cỏ/ lúa gieo thẳng Cali – Parimex Inc.