Thuốc bảo quản lâm sản – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 2018.
Hiển thị 1-9 trong tổng 9 sản phẩm
Nhóm Hoạt chất Tên thương mại Đối tượng phòng trừ Tổ chức đăng ký
Thuốc bảo quản lâm sản Chlorothalonil 45% + Carbendazim 10% KAA-Antiblu CC 55SC trừ nấm để bảo quản gỗ Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam
Thuốc bảo quản lâm sản Cypermethrin (min 90%) KAntiborer 10 EC mọt/ gỗ Behn Meyer Specialty Chemical Sdn Bhd.
Thuốc bảo quản lâm sản Deltamethrin (min 98%) Cease 2.5EC mọt/ gỗ Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)
Thuốc bảo quản lâm sản Deltamethrin (min 98%) Cislin 2.5 EC mọt/ gỗ Bayer Vietnam Ltd (BVL)
Thuốc bảo quản lâm sản Extract of Cashew nut shell oil (min 97%) Wopro1 9AL mối/ gỗ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Thuốc bảo quản lâm sản CuSO4 16% + CuO 2% + K2Cr2O7 2% M1 20LA con hà hại thuyền gỗ, ván thuyền Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Thuốc bảo quản lâm sản CuSO4 80% + K2Cr2O7 18% + CrO3 2% CH G 100SP con hà, nấm mục hại thuyền gỗ, ván thuyền Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Thuốc bảo quản lâm sản CuSO4 50 % + K2Cr2O7 50 % XM5 100 SP nấm, mục, côn trùng hại tre, gỗ, song, mây Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Thuốc bảo quản lâm sản ZnSO4 .7H2O 60% + NaF 30% LN 5 90 SP nấm, mục, côn trùng hại gỗ sau chế biến, song, mây, tre Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam