Carina 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Carina 50EC

  • Hoạt chất: Profenofos (min 87%)
  • Tổ chức đăng ký: Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa