Care 50 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Care 50 SC

  • Hoạt chất: Carbendazim (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa