Calicydan 150EW, 260EC, 310EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Calicydan 150EW, 260EC, 310EC

Calicydan 150EW, 260EC, 310EC

  • Hoạt chất: Fenpropathrin 100g/l (5g/l), (5g/l) + Profenofos 40g/l (55g/l), (300g/l) + Pyridaben 10g/l, (200g/l), (5g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    150EW, 260EC: nhện gié/lúa 310EC: rệp sáp giả/cà phê