Bonsai 10 WP, 25SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bonsai 10 WP, 25SC

  • Hoạt chất: Paclobutrazol (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Map Pacific PTE Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    10WP: kích thích sinh trưởng/ lúa 25SC: kích thích sinh trưởng/ lúa