Bivil 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bivil 250SC

  • Hoạt chất: Carbendazim 200g/l + Hexaconazole 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Cây trồng Bình Chánh
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa