Bismer 780WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bismer 780WP

  • Hoạt chất: Propiconazole 30g/kg + Tebuconazole 500g/kg + Trifloxystrobin 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa