Bembo 550SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bembo 550SE

  • Hoạt chất: Propiconazole 150 g/l + Tebuconazole 50 g/l + Tricyclazole 350 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX TM DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa