Beeco 345EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Beeco 345EC

  • Hoạt chất: Butachlor 30g/l + Cyhalofop butyl 315g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng