Bankan 600WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bankan 600WP

  • Hoạt chất: Difenoconazole 100g/kg + Isoprothiolane 150g/kg + Tricyclazole 350g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa