Bakari 86EW, 95EW, 275SC, 430WP, 500EC, 512EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Bakari 86EW, 95EW, 275SC, 430WP, 500EC, 512EC

Bakari 86EW, 95EW, 275SC, 430WP, 500EC, 512EC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 5g/l (93g/l), (10g/l), (220g/kg), (100g/l), (1g/l) + Profenofos 71g/l (1g/l), (1g/l), (10g/kg), (350g/l), (510g/l) + Thiamethoxam 10g/l (1g/l), (264g/l), (200g/kg), (50g/l), (1g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    86EW: bọ trĩ/lúa275SC: rầy nâu/lúa430WP, 95EW: sâu cuốn lá/lúa512EC, 500EC: Sâu đục thân/lúa