Azotop 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Azotop 400SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV MeKong
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt /lúa; thán thư/hồ tiêu