Atilora 48EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Atilora 48EC

  • Hoạt chất: Prochloraz (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Asiagro Pacific Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa