Apropo 200SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Apropo 200SE

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 75g/l + Propiconazole 125g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt, đạo ôn, khô vằn/ lúa