Apogy 3.2GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Apogy 3.2GR

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 0.16g/kg + Butachlor 3.04g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa cấy