Amiusatop 80SC, 210WP, 320SC, 370SC, 766WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Amiusatop 80SC, 210WP, 320SC, 370SC, 766WG

Amiusatop 80SC, 210WP, 320SC, 370SC, 766WG

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 10g/l (10g/kg), (300g/l), (50g/l), (200g/kg) + Carbendazim 10g/l (170g/kg), (10g/l), (300g/l), (1g/kg) + Hexaconazole 60g/l (30g/kg), (10g/l), (20g/l), (565g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    80SC: khô vằn/lúa 210WP, 320SC, 370SC, 766WG: lem lép hạt/lúa