Amisupertop 271EW, 330SC, 340SC, 500WP, 716WP, 760WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Amisupertop 271EW, 330SC, 340SC, 500WP, 716WP, 760WP

Amisupertop 271EW, 330SC, 340SC, 500WP, 716WP, 760WP

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 1g/l (130g/l), (260g/l), (100g/kg), (1g/kg), (200g/kg) + Propineb 10g/l (10g/l), (10g/l) (300g/kg), 705g/kg (10g/kg) + Tebuconazole 260g/l (60g/l), (200g/l), (100g/kg), (10g/kg), (550g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    271EW, 340SC, 500WP, 716WP, 760WP: lem lép hạt/ lúa 330SC: lem lép hạt, đạo ôn/ lúa