Amicol 360EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Amicol 360EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 155g/l + Propiconazole 155g/l + Tebuconazole 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa