AK Dan 75EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

AK Dan 75EC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 55g/l + Emamectin benzoate 20g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/ lúa