Agrimyl 72WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Agrimyl 72WP

  • Hoạt chất: Mancozeb 64 % + Metalaxyl 8 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Sinh học NN Hai Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/ lúa