Acdino 350SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Acdino 350SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Hexaconazole 100g/l + Tebuconazole 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt, đạo ôn/lúa