Acatop 320SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Acatop 320SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 250g/l + Hexaconazole 70g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt/lúa