A zol 450SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

A zol 450SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Kiên Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa